«Xalqaro moliya va hisob» jurnali

«Xalqaro moliya va hisob» jurnali

КOНCOЛИДAЦИЯЛAШГAН МOЛИЯВИЙ ҲИCOБOТНИ
AУДИТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА ТЕКШИРИШ

И.ф.д., проф. И.Н. Қўзиев, PhD И.Р.Авазов
Тошкент молия институти

Fikr bildirish