«Xalqaro moliya va hisob» jurnali

«Xalqaro moliya va hisob» jurnali

CУҒУРТА ТАШКИЛОТЛАРИ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ОШИРИШДА
МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

PhD, Абдураимова М.А.
Тошкент молия институти

Fikr bildirish